注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

一心归命·通身靠倒·厌离娑婆·欣求净土

shitengxing2010

 
 
 

日志

 
 
关于我

厌离娑婆轮回苦,誓愿求生净土。当动觉悟,背尘合觉,出缠还净。发菩提心,一向专念。净念相继,无念而念,观佛念佛,句句分明。都摄六根,念佛时,心中要念得清清楚楚,口中要念得清清楚楚,耳中要听得清清楚楚。意舌耳三根,一一摄于佛号。一念相应一念佛,念念相应念念佛。念念与阿弥陀佛感应道交。一心归命,通身靠倒,厌离娑婆轮回苦,欲出三界火灾,欣求西方弥陀净土。阿弥陀佛!阿弥陀佛!阿弥陀佛!

网易考拉推荐

格言联璧--齐家 从政  

2013-04-29 19:10:54|  分类: 论语(框式) |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
本文转载自释中庆《格言联璧--齐家 从政》

 

 

 


 
养浩然正气 - 0557fwf - 夜阑风静

                         格言联璧--齐家 从政


摘自:http://www.foyun.com/xinfa/geyan.htm

清金兰生先生编述

学问 存养 持躬 敦品 处事 接物 齐家 从政 惠吉 悖凶


齐家类

勤俭治家之本。忠孝齐家之本。谨慎保家之本。诗书起家之本。积善传家之本。

天下无不是底父母。世间最难得者兄弟。

以父母之心为心。天下无不友之兄弟。以祖宗之心为心。天下无不和之族人。以天地之心为心。天下不无爱之民物。

人君以天地之心为心。人子以父母之心为心。天下无不一之心矣。臣工以国家之事为事。奴仆以家主之事为事。天下无不一之事矣。

孝莫辞劳。转眼便为人父母。善因望报。回头但看尔儿孙。

子之孝。不如率妇以为孝。妇能养亲者也。公姑得一孝妇。胜如得一孝子。妇之孝。不如导孙以为孝。孙能娱亲者也。祖父得一孝孙。又增一辈孝子。

父母所欲为者。我继述之。父母所重念者。我亲厚之。

婚而论财。究也。夫妇之道丧。葬而求福。究也。父子之恩绝。

君子有终身之丧。忌日是也。君子有百世之养。邱墓是也。

兄弟一块肉。妇人是刀锥。兄弟一釜羹。妇人是盐梅。

兄弟和其中自乐。子孙贤此外何求。

心术不可得罪于天地。言行要留好样与儿孙。

现在之福。积自祖宗者。不可不惜。将来之福。贻于子孙者。不可不培。现在之福如点灯。随点则随竭。将来之福如添油。愈添则愈明。

问祖宗之泽。吾享者是。当念积累之难。问子孙之福。吾贻者是。要思倾覆之易。

要知前世因。今生受者是。吾谓昨日以前。尔父尔祖。皆前世也。要知后世果。今生作者是。吾谓今日以后。尔子尔孙。皆后世也。

祖宗富贵。自诗书中来。子孙享富贵。则弃诗书矣。祖宗家业。自勤俭中来。子孙享家业。则忘勤俭矣。

近处不能感动。未有能及远者。小处不能调理。未有能治大者。亲者不能联属。未有能格疏者。一家生理不能全备。未能有安养百姓者。一家子弟不率规矩。未有能教诲他人者。

至乐无如读书。至要莫如教子。

子弟有才。制其爱。毋弛其诲。故不以骄败。子弟不肖。严其诲。毋薄其爱。故不以怨离。

雨泽过润。万物之灾也。恩宠过礼。臣妾之灾也。情爱过义。子孙之灾也。

安详恭敬。是教小儿第一法。公正严明。是做家长第一法。

人一心先无主宰。如何整理得一身正当。人一身先无规矩。如何调剂得一家肃穆。

融得性情上偏私。便是大学问。消得家庭中嫌隙。便是大经纶。

遇朋友交游之失。宜剀切。不宜游移。处家庭骨肉之变。宜委曲。不宜激烈。

未有和气萃焉。而家不吉昌者。未有戾气结焉。而家不衰败者。

闺门之内。不出戏言。则刑于之化行矣。房幄之中。不闻戏笑。则相敬之风着矣。

人之于嫡室也。宜防其蔽子之过。人之于继室也。宜防其诬子之过。

仆虽能。不可使与内事。妻虽贤。不可使与外事。

如仆得罪于我者尚可恕。得罪于人者不可恕。子孙得罪于人者尚可恕。得罪于天者不可恕。

奴之不祥。莫大于传主人之谤语。主之不祥。莫大于行仆婢之谮语。

治家严家乃和。居乡恕乡乃睦。

治家忌宽。而尤忌严。居家忌奢。而尤忌啬。

无正经人交接。其人必是奸邪。无穷亲友往来。其家必然势利。

日光照天。群物皆作。人灵于物。寐而不觉。是谓天起人不起。必为天神所谴。如君上临朝。臣下高卧失误。不免罚责。夜漏三更。群物皆息。人灵于物。烟酒沉溺。是谓地眠人不眠。必为地祗所诃。如家主欲睡。仆婢喧闹不休。定遭鞭笞。

楼下不宜供神。虑楼上之秽亵。屋后必须开户。防屋前之火灾。


从政类

眼前百姓即儿孙。莫谓百姓可欺。且留下儿孙地步。堂上一官称父母。漫道一官好做。须尽些父母恩情。

善体黎庶情。此谓民之父母。广行阴骘事。以能保我子孙。

封赠父祖易得也。无使人唾骂。父祖难得也。恩荫子孙易得也。无使我毒害。子孙难得也。

洁己方能不失己。爱民所重在亲民。

国家立法。不可不严。有司行法。不可不恕。

严以驭役而宽以恤民。极于扬善而勇于去奸。缓于催科而勤于抚字。

催科不扰。催科中抚字。刑罚不差。刑罚中教化。

刑罚当宽处即宽。黎庶皆上天儿女。财用可省时便省。丝毫皆下民脂膏。

居家为妇女们爱怜。朋友必多怒色。做官为左右人欢喜。百姓定有怨声。

官不必尊显。期于无负国法。道不必博施。要在有裨民物。

禄岂须多。防满则退。年不待暮。有疾便辞。

天非私富一人。托以众贫者之命。天非私贵一人。托以众贱者之身。

在世一日要做一日好人。为官一日要行一日好事。

贫贱人栉风沐雨。万苦千辛。自家血汗自家消受。天之鉴察犹恕。富贵人衣税食租。担爵受禄。万民血汗一人消受。天之督责更严。

平日诚以治民而民信之。则凡有事于民。无不应矣。平日诚以事天而天信之。则凡有祷于天。无不应矣。

平民肯种德施惠。便是无位底卿相。士夫徒贪权希宠。竟成有爵底乞儿。

无功而食。雀鼠是已。肆害而食。虎狼是已。

毋矜清而傲浊。毋慎大而忽小。毋勤始而怠终。

勤能补拙。俭以养廉。

居官廉。人以为百姓受福。予以为锡福于子孙者不浅也。曾见有约己裕民者。后代不昌大耶。居官浊。人以为百姓受害。予以为贻害于子孙者不浅也。曾见有瘠众肥家者。历世得久长耶。

以林皋安乐懒散心做官。未有不荒怠者。以在家治生营产心做官。未有不贪鄙者。

念念用之民生。则为吉士。念念用之套数。则为俗吏。念念用之身家。则为贼臣。

古之从仕者养人。今之从仕者养己。

古之居官也。在下民身上做工夫。今之居官也。在上官眼底做工夫。

在家者不知有官。方能守分。在官者不知有家。方能尽分。

君子当官任职。不计难易。而志在济人。故动辄成功。小人苟禄营私。只任便安。而意在利己。故动多败事。

职业是当然底。每日做他不尽。莫要认作假。权势是偶然底。有日还他主者。莫要认作真。

一切人为恶。犹可言也。惟读书人不可为恶。读书人为恶。更无教化之人矣。一切人犯法。犹可言也。惟做官人不可犯法。做官人犯法。更无禁治之人矣。

士大夫济人利物。宜居其实。不宜居其名。居其名则德损。士大夫忧国为民。当有其心。不当有其语。有其语则毁来。

以处女之自爱者爱身。以严父之教子者教士。

执法如山。守身如玉。爱民如子。去蠹如仇。

陷一无辜。与操刀杀人者何别。释一大憝。与纵虎伤人者无殊。

针芒剌手。茨棘伤足。举体痛楚。刑惨百倍于此。可以喜怒施之乎。虎豹在前。坑阱在后。百般呼号。狱犴何异于此。可使无辜坐之乎。

官虽至尊。决不可以人之生命。佐己之喜怒。官虽至卑。决不可以己之名节。佐人之喜怒。

听断之官。成心必不可有。任事之官。成算必不可无。

无关紧要之票。概不标判。则吏胥无权。不相交涉之人。概不往来。则关防自密。

无辜牵累难堪。非紧要。祗须两造对质。保全多少身家。疑案转移甚大。无确据。便当末减从宽。休养几人性命。

呆子之患。深于浪子。以其终无转智。昏官之害。甚于贪官。以其狼籍及人。

官肯着意一分。民受十分之惠。上能吃苦一点。民沾万点之恩。

礼繁则难行。卒成废阁之书。法繁则易犯。更其灭裂之祸。

善启迪人心者。当因其所明而渐通之。毋强开其所闭。善移易风俗者。当因其所易而渐反之。毋强矫其所难。

非甚不便于民。且莫妄更。非大有益于民。则莫轻举。

情有可通。旧有者不必过裁抑。免生寡恩之怨。事在得已。旧无者不必妄增设。免开多事之门。

为前人者。无干誉矫情。立一切不可常之法。以难后人。为后人者。无矜能露迹。为一朝即改革之政。以暴前人。

事在当因。不为后人开无故之端。事在当革。毋使后人长不救之祸。

利在一身勿谋也。利在天下者谋之。利在一时勿谋也。利在万世者谋之。

莫为婴儿之态而有大人之器。莫为一身之谋而有天下之志。莫为终身之计而有后世之虑。

用三代以前见识。而不失之迂。就三代以后家数。而不邻于俗。

大智兴邦。不过集众思。大愚误国。只为好自用。

吾爵益高。吾志益下。吾官益大。吾心益小。吾禄益厚。吾施益博。

安民者何。无求于民。则民安矣。察吏者何。无求于吏。则吏察矣。

不可假公法以报私仇。不可假公法以报私德。

天德只是个无我。王道只是个爱人。

惟有主。则天地万物自我而立。必无私。斯上下四旁咸得其平。

治道之要在知人。君德之要在体仁。御臣之要在推诚。用人之要在择言。理财之要在经制。足用之要在薄敛。除寇之要在安民。

未用兵时。全要虚心用人。既用兵时。全要实心活人。

天下不可一日无君。故夷齐非汤武明臣道也。不然。则乱臣接踵而难为君。天下不可一日无民。故孔孟是汤武明君道也。不然。则暴君接踵而难为民。

庙堂之上。以养正气为先。海宇之内。以养元气为本。

政令之所重者人才。国家之所重者元气。

温总理打给母亲的电话 邪淫对家庭幸福的破坏 - 妙吉祥 - wuxin20070717的博客

      

随喜恭请  

本图文转载释中庆个人图书馆

音图框引用网络

 

 

 

 

 

 

  评论这张
 
阅读(2)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017